De Uitgeverij Kavanah

Geconcentreerde aandacht
Uitgeverij Kavanah is in 1991 opgericht door Anneke van Schie. De
uitgeverij legt zich geheel toe op uitgaven voor de gezondheidszorg.

De naam komt uit het Hebreeuws en betekent ‘geconcentreerde aan-
dacht’ of ‘met de juiste intentie’.  Een term die past bij het werk van
de verpleegkundige en die tegelijk aangeeft hoe de uitgeverij zelf wil
werken.

De Rekenmethode
Iedere verpleegkundige wil maar een ding  “goede zorg leveren”
Patiënten mogen verwachten dat alle verpleegkundigen wer-
ken met de laatste praktijk inzichten en up to date zijn.

Patiënten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat de medica-
tieveiligheid gewaarborgd is. Daarom is het rekenonderwijs tot
een belangrijk verbeterpunt in de zorg verheven.

Want het weg laten of het verkeerd zetten van een komma kan
in de zorg het verschil uitmaken tussen leven en dood.

Om ervoor te zorgen dat verpleegkundige verantwoord omgaan
met rekenkundige vraagstukken die zij dagelijkse tegenkomen
heeft Kavanah een bijzonder goede rekenmethode ontwikkeld.

mijn.effectiefverplegen.nl de ideale media
……………..mix voor eigentijds leren

the smile

Nurse2

Zonder kennis geen kunde
In het studiemateriaal voor verpleegkundigen is zorgvuldigheid en
zekerheid zeer belangrijk. Daarom staat de boekenreeks van het
Effectief Verplegen met beide benen in het hart van het zorgvak.

Aan de boekenreeks zijn gerenommeerde auteurs verbonden, die
gespecialiseerde vakkennis combineren met een gedegen weten-
schappelijke kennis op het gebied van diagnoses, interventies en
resultaten.

Bovendien hebben zij allemaal goed inzicht in de huidige beroeps-
praktijk. Daarmee is Kavanah een partner, die staat voor kwaliteit.

Evidence Based Practice
Een van de pijlers waarop goede scholing rust is het aanleren van
Evidence Based Practice. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag
aan de boekenreeks Effectief Verplegen.

Het beroepsprofiel voor de verpleegkundige onderstreept de nood-
zaak van EBP en daarmee het belang van goede verpleegkundige
vakliteratuur.

Effectief Verplegen beschrijft alleen verpleegkundige interventies
waarvan het effect bewezen is. Verpleegkundigen worden zo gesti-
muleerd de keuzes die zij bij de aanpak van bepaalde verpleegpro-
blemen maken te beargumenteren.

Niet alleen vanuit de onderzoeksliteratuur, maar óók met de weging
van de eigen ervaringen en de opvattingen en wensen van de patiënt.

Nurse jpg

De digitale leeromgeving
Van (aspirant) verpleegkundigen wordt verwacht dat zij kennis, vaardig-
heden en attitude combineren en op adequate wijze kunnen toepassen
in hun werk. In het studiemateriaal brengt Kavanah die combinatie tot
uitdrukking in de interactieve webapplicaties  horende bij de
studieboeken.

Daarvoor heeft Kavanah mijn.effectiefverplegen.nl opgezet. Deze
website vormt samen met de boekenserie Effectief Verplegen, de
ideale media mix voor eigentijds leren.

Regelmatig worden er digitale updates gepubliceerd, zodat studenten
en verpleegkundigen altijd over de nieuwste evidence kunnen beschik-
ken. Niet alleen de volledige vakinhoudelijke lesstof, ook de bijbehor-
ende studie tools worden regelmatig geupdate.

Naast kennistoetsen is bij de theorie uit Effectief Verplegen studieop-
drachten op twee niveaus geformuleerd, waarmee zowel mbo als hbo
studenten hun EBP vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Is alle kennis via een paar muisklikken op
…………….internet betrouwbaar?

De beperkingen van Internet
Nieuwe generaties studenten lijken weerbaar, zelfredzaam en kosmopolitisch:
altijd in contact met vrienden over de hele wereld via sociale media. Maar de
schijn bedriegt. Veel jongeren komen nauwelijks toe aan het ontwikkelen
van hun talenten.

”Infobesitas” ligt op de loer: jongeren zijn voortdurend bezig met het checken
van berichten en hebben geen rem op de enorme hoeveelheid informatie. Zo-
lang studenten nog niet geleerd hebben hun bronnen te controleren, zorgvul-
digheid te betrachten in citeergedrag en controleerbaar te redeneren, vormt
het ongebreideld kennis vergaren via internet een bedreiging.

Studenten kunnen er onbedoeld geconfronteerd worden met verouderde in-
formatie die onjuistheden bevat. Het is dan ook een schadelijke misvatting
dat alle kennis met een paar muisklikken toegankelijk zou zijn.

Met de ontwikkeling van actuele en betrouwbare vakkennis in een
beveiligde leeromgeving en via de Beveiligde webapplicaties
biedt Kavanah studenten een verantwoorde bron van kennis.
Lees verder op de site van Kavanah

Het Studiemateriaal van Kavanah
Het studiemateriaal van deze uitgeverij onderscheidt zich door kwaliteit
én een specifieke doelgroep: verpleegkunde. Door die specialisatie heeft de
uitgeverij veel vakkennis voor verpleegkundigen kunnen opbouwen.

Die vakkennis vormt de basis voor goede scholing. En goede scholing is weer
essentieel voor een goede kwaliteit van zorg. Onderzoek (2014) heeft uitgewe-
zen dat goed geschoold personeel leidt tot betere zorgresultaten en minder
sterfte onder de patiënten.

Wil je meer weten over Kavanah en over hun eigen ontwikkelde rekenmethode
en hun digitale leeromgeving? Je leest het allemaal op de Kavanah-pagina

Finger pointing on tablet pc, social media concept